1 Księga Kronik

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|

(1) Synami Issachara byli: Tola, Pua, Jaszub i Szimron, ci czterej.

(2) Synami Toli byli: Uzzi, Refajasz, Jeriel, Jachmai, Jibsam i Samuel, naczelnicy rodów Toli, rycerze waleczni, według swoich ojcowskich rodów; w czasach Dawida liczba ich wynosiła dwadzieścia dwa tysiące sześćset.

(3) Synami Uzzjego byli: Izrachiasz, a synami Izrachiasza Michael, Obadiasz, Joel, Jiszsziasz; wszystkich pięciu było naczelnikami.

(4) Do nich należały według ich ojcowskich rodów zbrojne oddziały bojowe liczące trzydzieści sześć tysięcy, gdyż wiele tam było kobiet i dzieci.

(5) A ich bracia we wszystkich rodach Issachara to rycerze waleczni, w liczbie osiemdziesięciu siedmiu tysięcy, wszyscy wciągnięci do rodowodów.

(6) Synami Beniamina byli: Bela, Beker i Jediael, ci trzej.

(7) Synami Beli byli: Esbon, Uzzi, Uzzjel, Jerimot i Iri, tych pięciu naczelników ojcowskich rodów, rycerze waleczni, wciągnięci do rodowodów w liczbie dwudziestu dwóch tysięcy i trzydziestu czterech.

(8) Synami Bekera byli: Zemira, Joasz, Eliezer, Elioenaj, Omri, Jeremot, Abiasz, Anatot i Alemet; wszyscy ci byli synami Bekera,

(9) Wciągnięci do rodowodów jako naczelnicy swoich ojcowskich rodów, rycerze waleczni, w liczbie dwudziestu tysięcy dwustu.

(10) Synami Jediaela byli: Bilchan, a synami Bilchana Jeusz, Beniamin, Ehud, Kenaana, Zetan, Tarszisz i Achiszachar.

(11) Wszyscy oni byli synami Jediaela, naczelnicy ojcowskich rodów, rycerze waleczni, w liczbie siedemnastu tysięcy dwustu wyruszających w zastępie do boju.

(12) Szuppim i Chuppim byli synami Ira, Chuszim był synem Achera.

(13) Synami Naftaliego byli: Jachasjel, Guni, Jeser, Szallum potomkowie Bilhy.

(14) Synami Manassesa byli: Asriel, którego urodziła jego nałożnica, Aramejka; urodziła też Machira, ojca Gileada.

(15) Machir wybrał żony dla Chuppima i Szuppima, a jego siostra miała na imię Maaka. Drugi syn nazywał się Selofchad, a Selofchad miał tylko córki.

(16) Maaka, żona Machira, urodziła syna i dała mu na imię Peresz, jego brat zaś nazywał się Szeresz, którego synami byli Ulam i Rekem.

(17) Synem Ulama był Bedan. To są synowie Gileada, syna Machira, syna Manassesa.

(18) Jego siostra Hammoleket urodziła Iszhoda, Abiezera i Machlę.

(19) Synami Szemidy byli: Achian, Szekem, Likchi i Aniam.

(20) Synami Efraima byli: Szutelach, jego synem był Bered, jego synem Tachat, jego synem Eleada, jego synem Tachat,

(21) Jego synem był Zabad, jego synem Szutelach, jego synami Ezer i Elead. Lecz zabili ich ludzie z Gat, urodzeni w tej ziemi, gdyż tamci wyruszyli tam, aby zająć ich stada.

(22) Efraim, ich ojciec, opłakiwał ich przez długi czas i wtedy przychodzili jego bracia, aby go pocieszać.

(23) Następnie zbliżył się do swojej żony i ta poczęła, i urodziła syna, i nadał mu imię Beria, ponieważ to stało się nieszczęściem w jego domu.

(24) Jego córką była Szeera, która zbudowała Bet-Choron dolne i górne oraz Uzen-Szeera.

(25) Jego synem zaś był Refach, a jego synem Reszef, jego synem Telach, jego synem Tachan,

(26) Jego synem Laedan, jego synem Ammihud, jego synem Eliszama.

(27) Jego synem był Non, jego synem Jehoszua.

(28) Ich dziedziczną posiadłością i siedzibą było Betel z jego miasteczkami, w kierunku wschodnim Naaran a w kierunku zachodnim Gezer z jego miasteczkami, Sychem z jego miasteczkami aż do Ajja z jej miasteczkami.

(29) W kierunku siedzib Manassesytów Bet-Szean z jego miasteczkami, Taanak z jego miasteczkami, Megiddo z jego miasteczkami i Dor z jego miasteczkami. W nich mieszkali potomkowie Józefa, syna Izraela.

(30) Synami Asera byli: Jimna, Jiszwa, Jiszwi, Beria i ich siostra Serach.

(31) Synami Berii byli: Cheber i Malkiel. Ten był ojcem Birzawita.

(32) Cheber zrodził Jafleta, Szomera, Chotama i ich siostrę Szuę.

(33) Synami Jafleta byli: Pasach, Bimhal i Aszwat; ci byli synami Jafleta.

(34) Synami Szomera byli: Achi, Rohega, Jechubba i Aram,

(35) Synami brata jego Chelema byli: Sofach, Jimna, Szelesz i Amal.

(36) Synami Sofacha byli: Suach, Charnefer, Szual, Beri, Jimra;

(37) Beser, Hod, Szamma, Szilsza, Jitran i Beera.

(38) Synami Jetera byli: Jefunne, Pispa i Ara.

(39) Synami Ulli byli: Arach, Channiel i Risja.

(40) Wszyscy ci synowie Asera, naczelnicy ojcowskich rodów, wyborowi waleczni rycerze, czołowi książęta, wciągnięci do rodowodów jako zastęp bojowy liczyli dwadzieścia sześć tysięcy mężów.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna