1 Księga Kronik

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|

(1) A oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zebulon,

(2) Dan, Józef, Beniamin, Naftali, Gad i Aser.

(3) Synami Judy byli: Er, Onan i Szela. Ci trzej urodzili mu się z córki Szui, Kananitki. Lecz Er, pierworodny Judy, był zły w oczach Pana, więc zabił go.

(4) Tamar też, jego synowa, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu.

(5) Synami Peresa byli Chesron i Chamul.

(6) Synami Zeracha byli Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara. Wszystkich ich było pięciu.

(7) Synem Karmiego był Achan, który sprowadził nieszczęście na Izraela, ujmując z tego, co było obłożone klątwą.

(8) Synem Etana był Azariasz.

(9) Synami Chesrona, którzy mu się urodzili, byli Jerachmeel, Ram i Kelubaj.

(10) Ram zaś zrodził Amminadaba, Amminadab zrodził Nachszona, księcia wśród synów Judy.

(11) Nachszon zrodził Salmę, a Salma zrodził Boaza.

(12) Boaz zrodził Obeda, Obed zaś zrodził Isajego.

(13) Isaj zrodził jako swego pierworodnego Eliaba, jako drugiego Abinadaba, jako trzeciego Szimeę,

(14) Jako czwartego Nataneela, jako piątego Raddaja,

(15) Jako szóstego Osema, jako siódmego Dawida.

(16) Siostrami ich były Seruja i Abigail. Synami Serui byli: Abiszaj, Joab i Asael, ci trzej.

(17) Abigail urodziła Amasę, a ojcem Amasy był Ismaelita Jeter.

(18) Kaleb, syn Chesrona, miał ze swoją żoną Azubą Jeriota, jej synami zaś byli Jeszer, Szobab i Ardon.

(19) A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura.

(20) A Chur zrodził Uriego, Uri zaś zrodził Besalela.

(21) Potem Chesron zbliżył się do córki Machira, ojca Gileada, i pojął ją za żonę, gdy miał już lat sześćdziesiąt. A ona urodziła mu Seguba.

(22) Segub zrodził Jaira, do którego należały dwadzieścia trzy grody w ziemi Gilead.

(23) Lecz Geszur i Aram odebrali im Sioła Jaira, Kenat z jego osiedlami, razem sześćdziesiąt grodów; wszystkie one należały do synów Machira, ojca Gileada.

(24) Po śmierci Chesrona zbliżył się Kaleb do Efraty, żony Chesrona, swego ojca, i ona urodziła mu Aszechura, ojca Tekoi.

(25) Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli pierworodny Ram, dalej Buna, Oren i Achiasz.

(26) Jerachmeel miał też drugą żonę imieniem Atara, która była matką Onama.

(27) Synami Rama, pierworodnego Jerachmeela, byli Maas, Jamin i Eker.

(28) Synami Onama byli: Szammaj i Jada. A synami Szammaja: Nadab i Abiszur.

(29) Żona Abiszura nazywała się Abichail, a urodziła mu Achbana i Molida.

(30) Synami Nadaba byli Seled i Appaim. Seled umarł bezdzietnie.

(31) Synem Appaima był Jiszi, synem Jiszi Szeszan, synem Szeszana Achlaj.

(32) Synami Jady, brata Szammaja, byli Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietnie.

(33) Synami Jonatana zaś byli Pelet i Zaza. To są potomkowie Jerachmeela.

(34) Szeszan nie miał synów, tylko córki. A miał Szeszan sługę Egipcjanina imieniem Jarcha.

(35) Szeszan dał tedy swoją córkę Jarsze swemu słudze, za żonę i ta urodziła mu Attaja.

(36) Attaj zrodził Natana, a Natan zrodził Zabada.

(37) Zabad zrodził Eflala, a Eflal zrodził Obeda.

(38) Obed zrodził Jehu, a Jehu zrodził Azariasza.

(39) Azariasz zrodził Chelesa, Cheles zaś zrodził Eleasę.

(40) Eleasa zrodził Sismaja, Sismaj zaś zrodził Szalluma.

(41) Szallum zrodził Jekamiasza, a Jekamiasz zrodził Eliszamę.

(42) Synami Kaleba, brata Jerachmeela, byli jako pierworodny Maresza, który był ojcem Sifa i Mareszy. Synem zaś Mareszy był Chebron.

(43) Synami Chebrona byli: Korach, Tappuach Rekem i Szema.

(44) Szema zrodził Rachama, ojca Jorkoama, Rekem zaś zrodził Szammaja.

(45) Synem Szammaja był Maon, Maon zaś był ojcem Bet-Sura.

(46) Efa, nałożnica Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazeza. Charan zaś zrodził Gazeza.

(47) Synami Johdaja byli: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf.

(48) Druga nałożnica Kaleba urodziła Szebera i Tirchanę.

(49) Urodziła też Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Machbeny i ojca Gibei. Córką Kaleba była Aksa.

(50) Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty byli Szobal, ojciec Kiriat-Jearima,

(51) Salma, ojciec Bet-Lechema i Charef, ojciec Bet-Gadera.

(52) Szobal, ojciec Kiriat-Jearima, miał synów Haroego, Chasriego i Menuchota.

(53) Rodziny Kiriat-Jearima to: Jitryjczycy, Putyjczycy, Szumatczycy i Miszraitczycy; od nich wywodzą się Soreatczycy i Esztaulczycy.

(54) Synami Salmy byli: Bet-Lechem, Netofatczycy, Atrot-Bet-Joab, połowa Manachatczyków, Soryjczycy.

(55) A rodziny pisarzy, mieszkających w Jabesz, to Tireatczycy, Szimeatczycy i Szuchatczycy. Są to Kenici, którzy wywodzą się od Chamata, ojca domu Rekaba.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna