1 Księga Kronik

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|

(1) Synowie Aarona podzieleni byli na następujące grupy: synowie Aarona to: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

(2) Nadab i Abihu zmarli przed swoim ojcem i nie mieli synów, kapłaństwo zaś sprawowali Eleazar i Itamar.

(3) Synów Eleazara i Abimelecha spośród synów Itamara podzielił Dawid z pomocą Sadoka na grupy, przydzielając im zakres czynności w obrębie ich służby;

(4) I wtedy okazało się, że na potomków Eleazara przypada więcej naczelników rodów niż na potomków Itamara, więc przydzielono naczelnikostwo rodów szesnastu spośród potomków Eleazara, a ośmiu spośród potomków Itamara.

(5) Przydziału dokonano przez los, zarówno tych jak tamtych, gdyż zarówno wśród potomków Eleazara, jak i wśród potomków Itamara, byli książęta świątyni i książęta Boży.

(6) Spisywał ich zaś Szemajasz, syn Natanaela, pisarz, spośród Lewitów, wobec króla, książąt i kapłana Sadoka, i Achimelecha, syna Ebiatara, naczelników rodów kapłańskich i lewickich, biorąc na przemian raz ród Eleazara, to znów ród Itamara.

(7) Pierwszy los padł na Jehojariba, drugi na Jedajasza,

(8) Trzeci na Charima, czwarty na Seorima,

(9) Piąty na Malkiasza, szósty na Mijjamina,

(10) Siódmy na Hakkosa, ósmy na Abiasza,

(11) Dziewiąty na Jesuę, dziesiąty na Szechaniasza,

(12) Jedenasty na Eliasziba, dwunasty na Jakima,

(13) Trzynasty na Chuppę, czternasty na Jeszebeaba,

(14) Piętnasty na Bilgę, szesnasty na Immera,

(15) Siedemnasty na Chezira, osiemnasty na Happisesa,

(16) Dziewiętnasty na Petachiasza, dwudziesty na Jechezkela,

(17) Dwudziesty pierwszy na Jachina, dwudziesty drugi na Gamula,

(18) Dwudziesty trzeci na Delajasza, dwudziesty czwarty na Maazjasza.

(19) To jest kolejność ich zjawiania się na służbę w świątyni Pana, zgodnie z zarządzeniem dla nich podanym przez Aarona, ich praojca, jak mu to nakazał Pan, Bóg Izraela.

(20) Pozostali zaś potomkowie Lewiego, to ci: syn Amrama Szubael, syn Szubaela Jechdejasz.

(21) Dalej Rechabiasz i pierwszy syn Rechabiasza Jiszsziasz.

(22) Syn Jishara Szelomot, syn Szelomota Jachat.

(23) Synowie Hebrona to: pierwszy Jerijjasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.

(24) Synowie Uzzjela to Micha, a synowie Michy Szamir...

(25) Bratem Michy był Jiszsziasz, z synów Jiszsziasza Zachariasz.

(26) Synowie Merariego to: Machli i Muszi, synem Jaazjasza był Beno.

(27) Synowie Merariego od strony syna jego Jaazjasza, to: Szoham, Zakkur i Ibri.

(28) Od strony Machliego Eleazar, który nie miał synów.

(29) Od strony Kisza Jerachmeel, syn Kisza.

(30) Synowie Musziego to: Machli, Eder i Jerimot. To byli potomkowie Lewiego według ich rodów.

(31) Również i oni zupełnie tak samo jak ich bracia, synowie Aarona, rzucali losy przed Dawidem, królem, Sadokiem, Achimelechem i naczelnikami rodów kapłańskich i lewickich, i to naczelnicy rodów zupełnie tak samo jak młodsi ich bracia.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna