1 Księga Kronik

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|

(1) Gdy Dawid już był stary i syty dni, ustanowił Salomona, swego syna, królem nad Izraelem.

(2) Potem zgromadził wszystkich książąt izraelskich, kapłanów i Lewitów,

(3) A gdy zliczono Lewitów w wieku od trzydziestu lat wzwyż, wyniosła liczba mężczyzn, licząc według głów, trzydzieści osiem tysięcy.

(4) Z nich przeznaczono do prac w świątyni Pana dwadzieścia cztery tysiące, na urzędników i sędziów sześć tysięcy,

(5) Cztery tysiące na odźwiernych, a cztery tysiące na chórzystów dla Pana przy wtórze instrumentów, które kazał sporządzić w celu śpiewania hymnów pochwalnych.

(6) Nadto podzielił ich Dawid na grupy według synów Lewiego: Gerszona, Kehata i Merariego.

(7) Z Gerszonitów byli Laadan i Szimei.

(8) Synowie Laadana to; pierwszy Jechiel, potem Zetam i Joel, razem trzech.

(9) Synowie Szimejego to: Szelomit, Chazjel i Haran, razem trzech; ci byli naczelnikami rodów Laadana.

(10) Dalsi synowie Szimejego to: Jachat, Zina, Jeusz i Beria; to byli dalsi czterej synowie Szimejego.

(11) Z nich pierwszym był Jachat, drugim Zina, Jeusz zaś i Beria nie mieli wielu synów i liczono ich jako jeden ród.

(12) Synowie Kehata to: Amram, Jishar, Hebron i Uzzjel, razem czterech.

(13) Synowie Amrama to: Aaron i Mojżesz; Aaron został wyodrębniony - on i jego synowie - na zawsze aby mógł się poświęcić sprawom najświętszym z świętych, składaniu ofiar z kadzidła przed Panem, służbie dla niego i błogosławieniu w jego imieniu, na zawsze.

(14) Co dotyczy Mojżesza, męża Bożego, to jego synowie byli wymieniani wraz z plemieniem Lewiego.

(15) Synowie Mojżesza to: Gerszom i Eliezer.

(16) Synowie Gerszoma to: pierwszy Szebuel,

(17) Synowie zaś Eliezera to: pierwszy Rechabiasz; choć innych synów Eliezer nie miał, to jednak synowie Rechabiasza byli nader liczni.

(18) Synowie Jishara to: pierwszy Szelomit.

(19) Synowie Hebrona to: pierwszy Jerijjasz, drugi Amariasz, trzeci Jachazjel, czwarty Jekameam.

(20) Synowie Uzzjela to: pierwszy Micha, drugi Jiszszijjasz.

(21) Synowie Merariego to: Machli i Muszi. Synowie Machliego to: Eleazar i Kisz.

(22) Eleazar umarł nie mając synów, lecz tylko córki; pojęli je zaś za żony synowie Kisza, ich kuzyni.

(23) Synowie Musziego to: Machli, Eder i Jeremot, razem trzech.

(24) To byli potomkowie Lewiego według ich rodów ojcowskich, naczelnicy rodów, spisani i imiennie zliczeni według głów, wykonujący prace w służbie dla świątyni Pana od dwudziestego roku życia wzwyż.

(25) Powiedział bowiem Dawid: Pan, Bóg Izraela, dał spokój swemu ludowi i zamieszkał w Jeruzalemie na wieki;

(26) Nie będą już Lewici nosić przybytku ani żadnych jego przyborów potrzebnych do służby w nim -

(27) Według ostatnich bowiem postanowień Dawida Lewici liczeni byli od dwudziestego roku życia wzwyż -

(28) Lecz mają oni pomagać synom Aaronowym w służbie dla świątyni Pana, na dziedzińcach i w komnatach, przy oczyszczaniu wszystkiego, co święte, i przy pełnieniu służby w świątyni Bożej,

(29) Troszcząc się o chleby pokładne i o mąkę do ofiar z pokarmów, o placki przaśne, o to, co pieczone i smażone, o wszystko, co trzeba ważyć i odmierzać,

(30) Wstając co ranek, aby składać dziękczynienia i nucić hymny Panu, i tak samo co wieczór.

(31) Pomagając też przy składaniu Panu całopaleń w sabaty i w dni nowiu księżyca i we wszelkie święta, zgodnie z liczbą ustaloną dla nich na stałe w obliczu Pana.

(32) Mają też roztaczać opiekę nad Namiotem Zgromadzenia, opiekę nad świątynią i opiekę nad synami Aaronowymi, ich braćmi, w służbie dla świątyni Pana.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna