1 Księga Kronik

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|

(1) A oto synowie Dawida, którzy urodzili mu się w Hebronie: pierworodny Amnon z Achinoam, Jezreelitki, drugi Daniel z Abigail, Karmelitki,

(2) Trzeci Absalom, syn Maaki, córki Talmaja, króla Geszuru, czwarty Adoniasz, syn Chaggity,

(3) Piąty Szefatiasz z Abitali, szósty Jitream z jego żony Egli.

(4) Sześciu urodziło mu się w Hebronie, gdzie panował siedem lat i sześć miesięcy; trzydzieści trzy lata panował w Jeruzalemie.

(5) Ci zaś urodzili mu się w Jeruzalemie: Szimea, Szobab, Natan i Salomon, ci czterej z Batszeby, córki Ammiela.

(6) Następnie: Jibchar, Eliszama, Elipelet,

(7) Nogach, Nefeg, Jafia,

(8) Eliszama, Eliada i Elipelet, dziewięciu.

(9) Ci wszyscy byli synami Dawida poza synami z nałożnic; a siostrą ich była Tamar.

(10) Synem Salomona był Rechabeam, synem Rechabeama Abiasz, synem Abiasza Asa, synem Asy Jehoszafat.

(11) Synem Jehoszafata Joram, synem Jorama Achazjasz, synem Achazjasza Joasz,

(12) Synem Joasza Amasjasz, synem Amasjasza Azariasz, synem Azariasza Jotam.

(13) Synem Jotama Achaz, synem Achaza Hiskiasz, synem Hiskiasza Manasses.

(14) Synem Manassesa Amon, synem Amona Jozjasz.

(15) Synami Jozjasza byli: pierworodnym Jochanan, drugim Jehojakim, trzecim Sedekiasz, czwartym Szallum.

(16) Synem Jehojakima był Jechoniasz, a jego synem Sidkiasz.

(17) Synami Jechoniasza, jeńca, byli Szealtiel,

(18) Malkiram, Pedajasz, Szeneassar, Jekamiasz, Hoszama i Nesabiasz.

(19) Synami Pedajasza byli Zerubbabel i Szimei; synem Zerubbabela był Meszullam i Chananiasz, ich siostrą zaś Szelomit.

(20) Synami Meszullama byli: Chaszuba, Ohel, Berechiasz, Chasadiasz i Juszab-Chesed, tych pięciu.

(21) Synami Chananiasza byli: Pelatiasz, Izajasz, Refajasz, Arnan, Obadiasz i Szechaniasz.

(22) Synami Szechaniasza byli: Szemejasz. Chattusz. Jigeal, Bariach, Neariasz i Szafat, tych sześciu.

(23) Synami Neariasza byli: Elioenajasz, Hiskiasz i Azrikam, ci trzej.

(24) Synami Elioenajasza byli: Hodawiasz, Elaszib, Pelajasz, Akkub, Jochanan, Delajasz i Anani, tych siedmiu.

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna