Księga Rodzaju

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|

(1) To jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.

(2) Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni.

(3) Adam żył dwieście trzydzieści lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój, i nazwał go Set.

(4) Po zrodzeniu Seta żył Adam siedemset lat i zrodził synów i córki.

(5) Adam przeżył dziewięćset trzydzieści lat i umarł.

(6) Set żył sto pięć lat i zrodził Enosza.

(7) Po zrodzeniu Enosza żył Set siedemset siedem lat i zrodził synów i córki.

(8) Set przeżył dziewięćset dwanaście lat i umarł.

(9) Enosz żył sto dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kenana.

(10) Po zrodzeniu Kenana żył Enosz siedemset piętnaście lat i zrodził synów i córki.

(11) Enosz przeżył dziewięćset pięć lat i umarł.

(12) Kenan żył sto siedemdziesiąt lat i zrodził Mahalalela.

(13)Po zrodzeniu Mahalalela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i zrodził synów i córki.

(14)Kenan przeżył dziewięćset dziesięć lat i umarł.

(15) Mahalalel żył sto sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Jereda.

(16) Po zrodzeniu Jereda żył Mahalalel siedemset trzydzieści lat i zrodził synów i córki.

(17) Mahalalel przeżył osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł.

(18) Jered żył sto sześćdziesiąt dwa lata i zrodził Henocha.

(19) Po zrodzeniu Henocha żył Jered osiemset lat i zrodził synów i córki.

(20) Jered przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł.

(21) Henoch żył sto sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Metuszelacha.

(22) Po zrodzeniu Metuszelacha chodził Henoch z Bogiem dwieście lat i zrodził synów i córki.

(23) Henoch przeżył trzysta sześćdziesiąt pięć lat.

(24) Henoch chodził z Bogiem, a potem nie było go, gdyż zabrał go Bóg.

(25) Metuszelach żył sto sześćdziesiąt siedem lat i zrodził Lamecha.

(26) Po zrodzeniu Lamecha żył Metuszelach osiemset osiemdziesiąt dwa lata i zrodził synów i córki.

(27) Metuszelach przeżył dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł.

(28) Lamech żył sto osiemdziesiąt dwa lata i zrodził syna.

(29) Dał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w pracy naszej i mozole rąk naszych na ziemi, którą przeklął Pan.

(30) Lamech żył po zrodzeniu Noego pięćset sześćdziesiąt pięć lat i zrodził synów i córki.

(31) Lamech przeżył siedemset pięćdziesiąt trzy lata i umarł.

(32) A Noe miał pięćset lat, gdy zrodził Sema, Chama i Jafeta.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna