Księga Rodzaju

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40| |41|42|43|44|45|46|47|48|49|50|

(1) Oto dzieje rodu synów Noego: Sema, Chama i Jafeta, gdy po potopie urodzili się im synowie.

(2) Synami Jafeta są: Gomer, Magog, Madai, Jawan, Tubal, Meszech i Tiras.

(3) Synami Gomera są: Aszkanaz, Rifat i Togarma.

(4) Synami Jawana są: Elisza, Tarszisz, Kittim i Dodanim.

(5) Od nich wywodziły się narody pogan podzielone według swoich krajów i według swoich języków i plemion w narodach swoich.

(6) Synami Chama są: Kusz, Misraim, Put i Kanaan.

(7) Synami Kusza są: Seba, Chawila, Sabata, Raema i Sabtecha. Synami Raemy są: Szeba i Dedan.

(8) A Kusz zrodził Nimroda, który był pierwszym gigantem na ziemi.

(9) Był on gigantem myśliwym przed Panem. Dlatego mówi się: Nimrod gigant myśliwy przed Panem.

(10) A zaczątkiem jego królestwa był Babilon, Erech, Akkad i Kalne w kraju Synear.

(11) Z tego kraju wyruszył do Asyrii i zbudował Niniwę i Rechowot-Ir, i Kalach

(12) Oraz Resen, wielkie miasto między Niniwą a Kalach.

(13) A Misraim zrodził Ludytów, Anamitów, Lehabitów, Naftuchitów,

(14) Patrusytów i Kasluchitów, od których pochodzą Filistyni, oraz Kaftorytów.

(15) Kanaan zaś zrodził Sydona, swego pierworodnego, i Cheta,

(16) Nadto Jebuzytów, Amorytów, Girgaszytów,

(17) Chiwwitów, Arkitów, Synitów,

(18) Arwadytów, Semarytów i Chamatytów. Potem rozproszyły się plemiona Kananejczyków.

(19) Obszar Kananejczyków sięgał od Sydonu w kierunku Gerary do Gazy, w kierunku Sodomy i Gomory, Admy i Seboim aż do Leszy.

(20) To są synowie Chama według ich plemion, języków, krajów i narodów.

(21) Lecz także i Semowi, praojcu wszystkich synów Hebera, starszemu bratu Jafeta, urodzili się synowie.

(22) Synami Sema są: Elam, Assur, Arpachszad, Lud i Aram.

(23) Synami Arama są: Us, Chul, Geter i Masz.

(24) Arpachszad zaś zrodził Kainana, a Kainan zrodził Szelacha, a Szelach zrodził Hebera.

(25) A Heberowi urodzili się dwaj synowie: jeden miał na imię Peleg, gdyż za jego czasów podzielili się mieszkańcy ziemi, a imię brata jego było Joktan.

(26) A Joktan zrodził Almodada, Szelefa, Chasarmaweta, Jeracha,

(27) Hadorama, Uzala, Diklę,

(28) Obala, Abimaela, Sabę,

(29) Ofira, Chawilę i Jobaba; ci wszyscy byli synami Joktana.

(30) A siedziba ich sięgała od Meszy do Sefar w górach wschodnich.

(31) To są synowie Sema według ich plemion, języków, krajów i narodów.

(32) To są plemiona synów Noego według rodów ich w narodach ich. Od nich to wywodziły się narody na ziemi po potopie.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna