Stary Testament - ST

Nowy Testament - NT

Ks. Rodzaju (Rdz)
Ks. Wyjścia (Wj)
Ks. Kapłańska (Kpł)
Ks. Liczb (Lb)
Ks. Powtórzonego Prawa (Pwt)
Ks. 1 Henocha (1Hen)
Ks. 2 Henocha (2Hen)
Ks. Jozuego (Joz)
Ks. Sędziów (Sdz)
Ks. Rut (Rt)
1 Ks. Samuela (1 Sm)
2 Ks. Samuela (2 Sm)
1 Ks. Królewska (1 Krl)
2 Ks. Królewska (2 Krl)
1 Ks. Kronik (1 Krn)
2 Ks. Kronik (2 Krn)
1 Ks. Ezdrasza (Ez)
2 Ks. 2 Ezdrasza (2 Ez)
Ks. Nehemiasza (Ne)
Ks. Estery (Est)
Ks. Hioba (Hi)
Ks. Psalmów(Ps)
Ks. Przysłów (Prz)
Ks. Kaznodziei (Kzn)
Pieśń nad Pieśniami (Pnp)
Ks. Izajasza (Iz)
Ks. Jeremiasza (Jr)
Lamentacje (Lm)
Ks. Ezechiela (Ez)
Ks. Daniela (Dn)
Ks. Ozeasza (Oz)
Ks. Joela (Jl)
Ks. Amosa (Am)
Ks. Abdiasza (Ab)
Ks. Jonasza (Jon)
Ks. Micheasza (Mi)
Ks. Nahuma (Na)
Ks. Habakuka (Ha)
Ks. Sofoniasza (So)
Ks. Aggeusza (Ag)
Ks. Zachariasza (Za)
Ks. Malachiasza (Ml)
Ewangelia Mateusza (Mt)
Ewangelia Marka (Mk)
Ewangelia Łukasza (Łk)
Ewangelia Jana (J)
Dzieje Apostolskie (Dz)
List do Rzymian (Rz)
1 List do Koryntian (1 Kor)
2 List do Koryntian (2 Kor)
List do Galacjan (Ga)
List do Efezjan (Ef)
List do Filipian (Flp)
List do Kolosan (Kol)
1 List do Tesaloniczan (1 Tes)
2 List do Tesaloniczan (2 Tes)
1 List do Tymoteusza (1 Tm)
2 List do Tymoteusza (2 Tm)
List do Tytusa (Tt)
List do Filemona (Flm)
List do Hebrajczyków (Hbr)
List Jakuba (Jk)
1 List Piotra (1 P)
2 List Piotra (2 P)
1 List Jana (1 J)
2 List Jana (2 J)
3 List Jana (3 J)
List  Judy (Jud)
Apokalipsa  Jana (Ap)

Szare tytuły to księgi fałszywych pisarzy.

Strona tytułowaSzare tytuły oznaczają księgi fałszywe.