Księga Liczb

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|

(1) W dniu, kiedy Mojżesz ukończył budowę przybytku, namaścił go i poświęcił wraz ze wszystkimi jego sprzętami, a także ołtarz wraz ze wszystkimi jego sprzętami namaścił i poświęcił,

(2) Zbliżyli się książęta izraelscy, naczelnicy rodów - są oni naczelnikami plemion i przełożonymi nad tymi, którzy zostali spisani -

(3) I przywiedli swoje dary ofiarne przed Pana: sześć krytych wozów i dwanaście wołów, po jednym wozie na dwóch książąt i po jednym wole na każdego, i przyprowadzili je przed przybytek.

(4) Wtedy rzekł Pan do Mojżesza tak:

(5) Weź je od nich do posług przy Namiocie Zgromadzenia i daj je Lewitom, każdemu z nich według jego służby.

(6) Mojżesz wziął te wozy i te woły i dał je Lewitom.

(7) Dwa wozy i cztery woły dał Gerszonitom stosownie do ich służby.

(8) Cztery wozy zaś i osiem wołów dał Merarytom stosownie do ich służby, pod nadzorem Itamara, syna kapłana Aarona.

(9) Kehatytom nie dał nic, gdyż mieli nosić na ramionach to, co należało do ich służby przy rzeczach świętych.

(10) Przynieśli też książęta dary na poświęcenie ołtarza w dniu jego namaszczenia; książęta złożyli swoje dary przed ołtarzem.

(11) I rzekł Pan do Mojżesza: Niech każdego dnia tylko jeden książę przynosi swój dar na poświęcenie ołtarza.

(12) Pierwszego dnia przyniósł swój dar Nachszon, syn Amminadaba, z plemienia Judy.

(13) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów,

(14) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(15) Jeden cielec, jeden baran i jedno roczne jagnię, na ofiarę całopalną,

(16) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(17) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Nachszona, syna Amminadaba.

(18) Drugiego dnia przyniósł dar Netanael, syn Suara, wódz plemienia Issachara.

(19) Przyniósł on jako swój dar jedną srebrną misę wagi stu trzydziestu sykli, jedną srebrną czaszę wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne mąki przedniej zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów,

(20) Jedną złotą czarę wagi dziesięciu sykli, pełną kadzidła,

(21) Jednego cielca, jednego barana, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(22) Jednego kozła na ofiarę za grzech,

(23) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Netanaela, syna Suara.

(24) Trzeciego dnia książę synów Zebulona Eliab, syn Chelona.

(25) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne mąki przedniej zaczynionej oliwą, na ofiarę z pokarmów,

(26) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(27) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(28) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(29) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Eliaba, syna Chelona.

(30) Czwartego dnia książę synów Rubena Elisur, syn Szedeura.

(31) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów,

(32) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(33) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(34) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(35) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Elisura, syna Szedeura.

(36) Piątego dnia książę synów Symeona Szelumiel, syn Suriszaddaja.

(37) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów,

(38) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(39) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(40) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(41) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Szelumiela, syna Suriszaddaja.

(42) Szóstego dnia książę synów Gada Eliasaf, syn Deuela.

(43) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne mąki przedniej zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów,

(44) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(45) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(46) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(47) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Eliasafa, syna Deuela.

(48) Siódmego dnia książę synów Efraima Eliszama, syn Ammihuda.

(49) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne przedniej mąki zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów,

(50) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(51) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(52) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(53) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Eliszamy, syna Ammihuda.

(54) Ósmego dnia książę synów Manassesa Gamliel, syn Pedasura.

(55) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne mąki przedniej zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów,

(56) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(57) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(58) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(59) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Gamliela, syna Pedasura.

(60) Dziewiątego dnia książę synów Beniamina Abidan, syn Gideoniego.

(61) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne mąki przedniej zaczynionej oliwą na ofiarę z pokarmów,

(62) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(63) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(64) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(65) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Abidana, syna Gideoniego.

(66) Dziesiątego dnia książę synów Dana Achiezer, syn Ammiszaddaja.

(67) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne mąki przedniej zaczynionej oliwą, na ofiarę z pokarmów,

(68) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(69) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(70) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(71) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Achiezera, syna Ammiszaddaja.

(72) Jedenastego dnia książę synów Aszera Pagiel, syn Ochrana.

(73) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne mąki przedniej zaczynionej oliwą, na ofiarę z pokarmów,

(74) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(75) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(76) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(77) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Pagiela, syna Ochrana.

(78) Dwunastego dnia książę synów Naftaliego Achira, syn Enana.

(79) Dar jego stanowiły jedna srebrna misa wagi stu trzydziestu sykli, jedna srebrna czasza wagi siedemdziesięciu sykli według sykla świątynnego, obie pełne mąki przedniej zaczynionej oliwą, na ofiarę z pokarmów,

(80) Jedna złota czara wagi dziesięciu sykli, pełna kadzidła,

(81) Jeden cielec, jeden baran, jedno roczne jagnię na ofiarę całopalną,

(82) Jeden kozioł na ofiarę za grzech,

(83) A na ofiarę pojednania dwa woły, pięć baranów, pięć kozłów, pięć rocznych jagniąt. Taki był dar Achiry, syna Enana.

(84) Takie były dary od książąt izraelskich na poświęcenie ołtarza w dniu jego namaszczenia: Dwanaście mis srebrnych, dwanaście czasz srebrnych, dwanaście czar złotych,

(85) Po sto trzydzieści sykli srebra każda misa, a po siedemdziesiąt sykli każda czasza. Wszystkiego srebra w tych naczyniach było dwa tysiące czterysta sykli według sykla świątynnego.

(86) Złotych czar było dwanaście, pełnych kadzidła, każda czara po dziesięć sykli według sykla świątynnego. Wszystkiego złota w tych czarach było sto dwadzieścia sykli.

(87) Wszystkiego bydła na ofiarę całopalną było: dwanaście cielców, dwanaście baranów, dwanaście rocznych jagniąt wraz z ich ofiarami z pokarmów i dwanaście kozłów na ofiarę za grzech.

(88) A wszystkiego bydła na ofiarę pojednania było dwadzieścia cztery cielce, sześćdziesiąt baranów, sześćdziesiąt kozłów, sześćdziesiąt rocznych jagniąt. Takie były dary na poświęcenie ołtarza po jego namaszczeniu.

(89) A gdy Mojżesz wchodził do Namiotu Zgromadzenia, aby rozmawiać z Nim, usłyszał głos mówiący do niego znad wieka, które było na Skrzyni Świadectwa, spomiędzy dwóch cherubów; i przemówił do niego.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna