Księga Liczb

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|

(1) I przemówił Pan do Mojżesza i Aarona tymi słowy:

(2) Synowie izraelscy będą stawać obozem, każdy przy swoim sztandarze, przy znakach swoich rodów. Stawać będą osobno wokoło Namiotu Zgromadzenia.

(3) Od strony wschodniej stanie obozem pod sztandarem swojego obozu plemię Judy według swoich zastępów. Wodzem zaś synów Judy będzie Nachszon, syn Amminadaba.

(4) Jego zaś zastęp spisanych liczy siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset.

(5) Obok niego stanie obozem plemię Issachara, wodzem zaś synów Issachara będzie Netanel, syn Suara;

(6) Jego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta.

(7) Następnie plemię Zebulona, wodzem zaś synów Zebulona będzie Eliab, syn Chelona;

(8) Jego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta.

(9) Wszystkich spisanych w obozie Judy jest sto osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta według ich zastępów. Ci wyruszać będą jako pierwsi.

(10) Sztandar obozu Rubena stanie od strony południowej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Rubena będzie Elisur, syn Szedeura.

(11) Jego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści sześć tysięcy pięćset.

(12) Obok niego stanie obozem plemię Symeona. Wodzem zaś synów Symeona będzie Szelumiel, syn Suriszaddaja.

(13) Jego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta.

(14) Następnie plemię Gada, wodzem zaś synów Gada będzie Eljasaf, syn Reuela.

(15) Jego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt.

(16) Wszystkich spisanych w obozie Rubena jest sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt według ich zastępów. Oni będą wyruszać jako drudzy.

(17) Następnie wyruszy Namiot Zgromadzenia z obozem Lewitów w pośrodku obozów. Jak będą obozować, tak będą wyruszać, każdy pod swoim sztandarem na swoim miejscu.

(18) Sztandar obozu Efraima stanie od strony zachodniej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Efraima będzie Eliszama, syn Ammihuda;

(19) Jego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści tysięcy pięćset.

(20) Obok niego plemię Manassesa, wodzem zaś synów Manassesa będzie Gamliel, syn Pedasura;

(21) Jego zaś zastęp spisanych liczy trzydzieści dwa tysiące dwieście.

(22) Następnie plemię Beniamina, wodzem zaś synów Beniamina będzie Abidan, syn Gideoniego;

(23) Jego zaś zastęp spisanych liczy trzydzieści pięć tysięcy czterysta.

(24) Wszystkich spisanych w obozie Efraima jest sto osiem tysięcy sto według ich zastępów. Oni wyruszać będą jako trzeci.

(25) Sztandar obozu Dana stanie od strony północnej według ich zastępów. Wodzem zaś synów Dana będzie Achiezer, syn Ammiszaddaja;

(26) Jego zaś zastęp spisanych liczy sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset.

(27) Obok niego plemię Asera. Wodzem zaś synów Asera będzie Pagiel, syn Ochrana;

(28) Jego zaś zastęp spisanych liczy czterdzieści jeden tysięcy pięćset.

(29) Następnie plemię Naftaliego. Wodzem zaś synów Naftaliego będzie Achira, syn Enana;

(30) Jego zaś zastęp spisanych liczy pięćdziesiąt trzy tysiące czterysta.

(31) Wszystkich spisanych w obozie Dana jest sto pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset. Oni wyruszać będą jako ostatni za swoimi sztandarami.

(32) To są spisani z synów izraelskich według ich rodów. Wszystkich spisanych w obozach według ich zastępów jest sześćset trzy tysiące pięćset pięćdziesiąt.

(33) Lewici jednak nie zostali spisani wśród synów izraelskich, tak jak Pan nakazał Mojżeszowi.

(34) Synowie izraelscy uczynili wszystko tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi, tak stawali pod swoimi sztandarami i tak wyruszali, każdy w swojej rodzinie razem ze swoim rodem.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna