Księga Liczb

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|

(1) Oto postoje synów izraelskich, którzy wyszli z ziemi egipskiej w swoich zastępach, pod wodzą Mojżesza i Aarona.

(2) Na rozkaz Pana Mojżesz spisał miejsca ich wymarszu w pochód; to zaś są ich postoje według miejsc ich wymarszów.

(3) Wyruszyli z Ramses w pierwszym miesiącu piętnastego dnia pierwszego miesiąca. Nazajutrz po święcie Paschy synowie izraelscy wyszli z ręką podniesioną na oczach wszystkich Egipcjan,

(4) Podczas gdy Egipcjanie grzebali wszystkich pierworodnych pobitych przez Pana wśród nich; także na ich bogach dokonał Pan sądu.

(5) Wyruszyli więc synowie izraelscy z Ramses i rozłożyli się obozem w Sukkot.

(6) Potem wyruszyli z Sukkot i rozłożyli się obozem w Etam, które leży na skraju pustyni.

(7) Potem wyruszyli z Etam, skierowali się w stronę Pi-Hachirot, które leży naprzeciw Baal-Sefon i rozłożyli się obozem przed Migdol.

(8) Potem wyruszyli z Pi-Hachirot, przeprawili się przez środek morza na pustynię, szli trzy dni przez pustynię Etam i rozłożyli się obozem w Mara.

(9) Potem wyruszyli z Mara i przyszli do Elim. W Elim było dwanaście źródeł wody i siedemdziesiąt palm; i rozłożyli się tam obozem.

(10) Potem wyruszyli z Elim i rozłożyli się obozem nad Morzem Czerwonym.

(11) Potem wyruszyli znad Morza Czerwonego i rozłożyli się obozem na pustyni Syn.

(12) Potem wyruszyli z pustyni Syn i rozłożyli się obozem w Dofka.

(13) Potem wyruszyli z Dofka i rozłożyli się obozem w Alusz.

(14) Potem wyruszyli z Alusz i rozłożyli się obozem w Refidim; lecz lud nie miał tam wody do picia.

(15) Potem wyruszyli z Refidim i rozłożyli się obozem na pustyni Synaj.

(16) Potem wyruszyli z pustyni Synaj i rozłożyli się obozem w Kibrot-Hattaawa.

(17) Potem wyruszyli z Kibrot-Hattaawa i rozłożyli się obozem w Chaserot.

(18) Potem wyruszyli z Chaserot i rozłożyli się obozem w Ritma.

(19) Potem wyruszyli z Ritma i rozłożyli się obozem w Rimmon-Peres.

(20) Potem wyruszyli z Rimmon-Peres i rozłożyli się obozem w Libna.

(21) Potem wyruszyli z Libna i rozłożyli się obozem w Rissa.

(22) Potem wyruszyli z Rissa i rozłożyli się obozem w Kehelata.

(23) Potem wyruszyli z Kehelata i rozłożyli się obozem pod górą Szefer.

(24) Potem wyruszyli spod góry Szefer i rozłożyli się obozem w Charada.

(25) Potem wyruszyli z Charada i rozłożyli się obozem w Makkelot.

(26) Potem wyruszyli z Makkelot i rozłożyli się obozem w Tachat.

(27) Potem wyruszyli z Tachat i rozłożyli się obozem w Terach.

(28) Potem wyruszyli z Terach i rozłożyli się obozem w Mitka.

(29) Potem wyruszyli z Mitka i rozłożyli się obozem w Chaszmona.

(30) Potem wyruszyli z Chaszmona i rozłożyli się obozem w Moserot.

(31) Potem wyruszyli z Moserot i rozłożyli się obozem w Bene-Jaakan.

(32) Potem wyruszyli z Bene-Jaakan i rozłożyli się obozem w Chor-Haggidgad.

(33) Potem wyruszyli z Chor-Haggidgad i rozłożyli się obozem w Jotbata.

(34) Potem wyruszyli z Jotbata i rozłożyli się obozem w Abrona.

(35) Potem wyruszyli z Abrona i rozłożyli się obozem w Esjon-Geber.

(36) Potem wyruszyli z Esjon-Geber i rozłożyli się obozem na pustyni Syn, to jest w Kadesz.

(37) Potem wyruszyli z Kadesz i rozłożyli się obozem pod górą Hor, na skraju ziemi edomskiej.

(38) Na rozkaz Pana wstąpił Aaron, kapłan, na górę Hor i umarł tam w czterdziestym roku po wyjściu synów izraelskich z ziemi egipskiej pierwszego dnia piątego miesiąca.

(39) A Aaron liczył sto dwadzieścia trzy lata, gdy umarł na górze Hor.

(40) Wtedy usłyszał Kananejczyk, król Aradu, który mieszkał w Negebie w ziemi kanaanejskiej, że nadciągają synowie izraelscy.

(41) Następnie wyruszyli spod góry Hor i rozłożyli się obozem w Salmona.

(42) Potem wyruszyli z Salmona i rozłożyli się obozem w Punon.

(43) Potem wyruszyli z Punon i rozłożyli się obozem w Obot.

(44) Potem wyruszyli z Obot i rozłożyli się obozem w Ijje-Haabarim na granicy Moabu.

(45) Potem wyruszyli z Ijjim i rozłożyli się obozem w Dibon-Gad.

(46) Potem wyruszyli z Dibon-Gad i rozłożyli się obozem w Almon-Diblataim.

(47) Potem wyruszyli z Almon-Diblataim i rozłożyli się obozem w górach Abarim naprzeciw Nebo.

(48) Potem wyruszyli z gór Abarim i rozłożyli się obozem na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha.

(49) I rozłożyli się obozem nad Jordanem od Bet-Hajjeszimot do Abel-Haszszittim na stepach Moabu.

(50) Na stepach Moabu nad Jordanem naprzeciw Jerycha, przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy:

(51) Przemów do synów izraelskich i powiedz im: Gdy przeprawicie się przez Jordan do ziemi kanaanejskiej.

(52) To wypędzicie przed sobą wszystkich mieszkańców tej ziemi i zniszczycie wszystkie podobizny ich bogów, zniszczycie wszystkie ich posągi ulane z metalu, spustoszycie wszystkie ich święte gaje na wzgórzach.

(53) Potem obejmiecie tę ziemię w posiadanie i zamieszkacie w niej, gdyż dałem wam tę ziemię, abyście ją wzięli w dziedziczne posiadanie.

(54) A weźmiecie tę ziemię w dziedziczne posiadanie przez los, według rodzin waszych; liczniejszemu dacie większe dziedzictwo, mniej licznemu dacie mniejsze dziedzictwo, i co komu przypadnie przez los, to będzie jego; według plemion waszych ojców otrzymacie dziedzictwo.

(55) Ale jeżeli nie wypędzicie przed sobą mieszkańców tej ziemi, to ci z nich, których pozostawicie, będą jak ciernie dla waszych oczu i jak kolce w waszych bokach. Będą was uciskać w ziemi, na której się osiedlicie.

(56) Wtedy uczynię wam to, co im zamyślałem uczynić.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna