Księga Wyjścia

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|35|36|37|38|39|40|

(1) Mojżesz zgromadził cały zbór synów izraelskich i rzekł do nich: Oto, co Pan nakazał czynić.

(2) Przez sześć dni wykonywać się będzie pracę, a w dniu siódmym będziecie mieli święty sabat całkowitego odpoczynku dla Pana; każdy, kto w nim będzie wykonywał pracę, poniesie śmierć.

(3) Nie będziecie rozpalać ognia w żadnej z waszych siedzib w dzień sabatu.

(4) Tedy rzekł Mojżesz do całego zboru synów izraelskich, mówiąc: Oto sprawa, którą nakazał Pan:

(5) Zbierzcie od siebie dar ofiarny dla Pana. Każdy, kto jest ochotnego serca, przyniesie ją, jako dar ofiarny dla Pana: złoto, srebro i miedź;

(6) Fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior i sierść kozią,

(7) Skóry baranie barwione na czerwono, skóry borsucze, drzewo akacjowe,

(8) Oliwę do świecznika, wonności do oleju namaszczania i do wonnego kadzidła, (Tekst masorecki)

(9) Kamienie onyksowe i drogie kamienie do oprawy naramiennika i napierśnika.

(10) Wszyscy zaś, który są wprawieni w rzemiośle wśród was, niech przyjdą i zrobią wszystko, co Pan rozkazał:

(11) Przybytek, jego namiot i przykrycie, zapinki, deski, rygle, słupy i podstawy,

(12) Skrzynię i jej drążki, wieko, okrywającą zasłonę,

(13) Stół i jego drążki, wszystkie jego przybory, chleb pokładny,

(14) Świecznik do oświetlania i wszystkie jego przybory, jego lampy i oliwę do oświetlania,

(15) Ołtarz do kadzenia i jego drążki, olej do namaszczania, wonne kadzidło, i zasłonę u wejścia do przybytku.

(16) Ołtarz całopalenia i należącą do niego kratę miedzianą, jego drążki i wszystkie jego przybory, kadź i jej podstawę,

(17) Zasłony dziedzińca, jego słupy i podstawy, zasłonę na bramę dziedzińca,

(18) Paliki przybytku i paliki dziedzińca z ich sznurami, (Tekst masorecki)

(19) Szaty haftowane do służby w świętym przybytku, święte szaty dla Aarona jako kapłana i szaty synów do pełnienia służby kapłańskiej.

(20) I odszedł cały zbór synów izraelskich sprzed oblicza Mojżesza.

(21) Potem przychodził każdy, kto miał ochotne serce, i każdy, kogo duch pobudził, i przynosili dar ofiarny Panu na wykonanie Namiotu Zgromadzenia i na wszelką służbę w nim, i na święte szaty.

(22) Przychodzili zarówno mężczyźni, jak kobiety, i przynosili wszyscy, którzy byli ochotnego serca, obrączki i kolczyki, i pierścienie, i naszyjniki, wszelkie przedmioty złote, i każdy składał dar ofiarny ze złota Panu.

(23) Każdy też, kto posiadał fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony, bisior, sierść kozią, skóry baranie na czerwono barwione, skóry borsucze, przynosił je.

(24) Ktokolwiek zaś ofiarował dar ofiarny ze srebra lub z miedzi, składał to w darze ofiarnym dla Pana; każdy też, kto posiadał drzewo akacjowe, przynosił je na wykonanie różnych prac.

(25) Wszystkie kobiety biegłe przędły własnoręcznie i przynosiły przędziwo: fioletową i czerwoną purpurę, karmazyn dwakroć barwiony i bisior.

(26) Wszystkie też kobiety, które pobudziło serce, przędły umiejętnie kozią sierść.

(27) Książęta zaś przynosili kamienie onyksowe i drogie kamienie na naramiennik i na napierśnik,

(28) Wonności i oliwę do oświetlania i do oleju na namaszczenie, i do wonnego kadzidła.

(29) Każdy mężczyzna i każda kobieta z Izraela, których pobudziło serce, składali się na wszelkie dzieło, jakie Pan nakazał Mojżeszowi wykonać, i przynosili dobrowolne dary dla Pana.

(30) I rzekł Mojżesz do synów izraelskich: Oto Pan powołał imiennie Besalela, syna Uriego, syna Chura, z plemienia Judy,

(31) I napełnił go duchem Bożym, mądrością, rozumem, poznaniem i wszechstronną zręcznością w rzemiośle,

(32) Pomysłowością w wyrobach ze złota, ze srebra i miedzi,

(33) W szlifowaniu drogich kamieni do oprawy, w snycerstwie i we wszelkiej artystycznej robocie.

(34) Dał mu też zdolność nauczania, jemu i Oholiabowi, synowi Achisamacha, z plemienia Dan;

(35) Napełnił ich umiejętnością wykonywania wszelkich prac rzemieślniczych, rzeźbiarskich i hafciarskich w fioletowej i czerwonej purpurze, w karmazynie dwakroć barwionym, w bisiorze i w tkaninie, sporządzania wszelkich rzeczy i obmyślania wszelkich wzorów.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna