Księga Jozuego

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24

(1) A drugi los padł dla Symeona, dla plemienia synów Symeona według ich rodów; dziedzictwo ich było wśród dziedzictwa synów Judy.

(2) Do dziedzictwa ich należały: Beer-Szeba, Szeba, Molada,

(3) Chasar-Szual, Bala, Esem,

(4) Eltolad, Betul, Chorma,

(5) Siklag, Bet-Markabot, Chasar-Susa,

(6) Bet-Lebaot, Szaruchen; miast trzynaście z ich osiedlami.

(7) Ain, Rimmon, Eter, Aszan; cztery miasta z ich osiedlami.

(8) Nadto wszystkie osiedla, które są wokoło tych miast aż do Baalat-Beer, Ramy Negebu. To było dziedzictwo plemienia Symeona według ich rodów.

(9) Dziedzictwo synów Symeona stanowi część posiadłości synów Judy; ponieważ posiadłość synów Judy była dla nich za duża, przeto synom Symeona zostało nadane ich dziedzictwo wśród dziedzictwa synów Judy.

(10) A trzeci los padł dla synów Zebulona według ich rodów. Granica ich dziedzictwa sięgała do Sarid.

(11) Następnie wznosi się ich granica w kierunku zachodnim do Mareal, styka się z Dabeszet i sięga do potoku, który płynie na wschód od Jokneam.

(12) Natomiast w kierunku wschodnim skręca od Sarid w stronę Kislot-Tabor, dalej biegnie do Daberat, a potem w górę do Jafia.

(13) Stamtąd biegnie na wschód do Gat-Chefer, do Itta-Kasin, ciągnie się do Rimmon i skręca do Nea.

(14) Potem od strony północnej granica zatacza koło do Channaton i kończy się w dolinie Jiftach-El.

(15) Należą tu także Kattat, Nahalal, Szimron, Idala i Betlejem - miast dwanaście z ich osiedlami.

(16) To było dziedzictwo synów Zebulona według ich rodów, te miasta z ich osiedlami.

(17) Dla Issachara, dla synów Issachara według ich rodów padł czwarty los.

(18) Obszar ich obejmował Jezreel, Kesulot, Szunem,

(19) Chafaraim, Szion, Anacharat,

(20) Rabbit, Kiszjon, Ebes,

(21) Remet, En-Gannim, En-Chadda, Bet-Pases;

(22) Granica styka się z Taborem, Szachasymą, Bet-Szemeszem, a kończy się na Jordanie. Miast szesnaście z ich osiedlami.

(23) To jest dziedzictwo plemienia synów Issachara według ich rodów, miasta z ich osiedlami.

(24) A piąty los padł dla plemienia synów Asera według ich rodów.

(25) Obszar ich obejmował Chelkat, Chali, Beten, Achszaf,

(26) Alammelek, Amad, Miszal; styka się on na zachodzie z Karmelem i z Szichor-Libnat.

(27) Następnie granica ich skręca ku wschodowi, dochodzi do Bet-Dagon, styka się z Zebulonem i z doliną Jiftach-El na północ od Bet-Emek i Neijel, i ciągnie się dalej w lewo do Kabul,

(28) Do Ebron, Rechob, Chammom i Kana aż do Wielkiego Sydonu.

(29) Potem granica skręca do Ramy i ciągnie się aż do warownego grodu Tyru; następnie granica skręca do Chosa i kończy się nad morzem. Należą tu także Mechebel, Achzib,

(30) Umma, Afek, Rechob; dwadzieścia dwa miasta z ich osiedlami.

(31) To jest dziedzictwo plemienia synów Asera według ich rodów, te miasta z ich osiedlami.

(32) Dla synów Naftaliego padł szósty los, dla synów Naftaliego według ich rodów.

(33) Obszar ich sięgał od Chelef, od dębu przy Saanannim poprzez Adami-Nekeb i Jabneel do Lakkum, a kończy się na Jordanie.

(34) Następnie granica skręca na zachód do Aznot-Tabor, stamtąd biegnie do Chukok i styka się na południu z Zebulonem, na zachodzie z Aserem, a na wschodzie z Judą nad Jordanem.

(35) Warownymi grodami są tutaj: Siddim, Ser, Chammat, Rakkat, Kinneret,

(36) Adama, Rama, Chasor,

(37) Kedesz, Edrei, En-Chasor,

(38) Jireon, Migdal-El, Chorem, Bet-Anat i Bet-Szemesz; miast dziewiętnaście z ich osiedlami.

(39) To jest dziedzictwo plemienia synów Naftaliego według ich rodów, miasta z ich osiedlami.

(40) Dla plemienia synów Dana według ich rodów padł siódmy los.

(41) Granica ich dziedzictwa obejmowała Sorea, Esztaol, Ir-Szemesz,

(42) Szaalabbin, Ajjalon, Jitla,

(43) Elon, Timna, Ekron,

(44) Elteke, Gibbeton, Baalot,

(45) Jehud, Bene-Berak, Gat-Rimmon,

(46) Me-Hajjarkon, Rakkon wraz z obszarem leżącym naprzeciw Jafo.

(47) Gdy synowie Dana utracili swoją posiadłość, wyruszyli na wojnę przeciwko Leszem, zdobyli je, wytracili jego mieszkańców mieczem, objęli je w posiadanie, zamieszkali w nim i nazwali je Dan, według imienia ich ojca Dana.

(48) To jest dziedzictwo plemienia synów Dana według ich rodów, te miasta z ich osiedlami.

(49) A gdy synowie izraelscy dokończyli podziału ziemi na dziedziczne obszary, nadali też pośród siebie dziedzictwo Jozuemu, synowi Nuna,

(50) Zgodnie z rozkazem Pana dali mu miasto, którego zażądał, mianowicie Timnat-Serach w górach Efraim; odbudował on to miasto i zamieszkał w nim.

(51) To są dziedzictwa, które przydzielili losem kapłan Eleazar, Jozue, syn Nuna i naczelnicy rodów plemion synów izraelskich w Szilo przed Panem u wejścia do Namiotu Zgromadzenia. W ten sposób dokończyli podziału ziemi.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna