Księga Jozuego

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24

(1) Plemieniu synów Judy według ich rodów przypadła losem ziemia do granic Edomu, do pustyni Syn, miejsc najdalej na południe wysuniętych.

(2) Ich granicą południową był brzeg Morza Słonego od zatoki zwróconej ku południowi.

(3) Wychodzi ona na południe od wzniesienia Skorpionów, ciągnie się do Syn, wznosi się na południe od Kadesz-Barnea, przechodzi do Chesronu, wznosi się w stronę Adaru i skręca w kierunku Karka.

(4) Następnie przechodzi do Asmon, ciągnie się dalej do Potoku Egipskiego a kończy u wybrzeża morskiego. To będzie wasza granica południowa.

(5) Granicą wschodnią zaś jest Morze Słone aż do ujścia Jordanu, a granicą północną zatoka morska, począwszy od ujścia Jordanu.

(6) Granica ta wznosi się do Bet-Chogla, mija od północy Bet-Araba i ciągnie się do kamienia Bohana, syna Rubena.

(7) Następnie granica ta wznosi się od doliny Achor ku Debirowi, skręca na północ do Gilgal, które leży naprzeciwko wzniesienia Adummim na południe od rzeki; dalej granica przechodzi wzdłuż wód En-Szemesz, a kończy się w En-Rogel.

(8) Następnie granica ta wznosi się ku dolinie Ben-Hinnom grzbietem górskim Jebuzejczyków ku południowi to jest Jeruzalem - po czym granica wznosi się na szczyt góry, która leży na zachód od doliny Hinnom, na północnym krańcu równiny Refaim.

(9) Potem granica ta skręca od szczytu góry do źródła Me-Neftoach, dochodzi do osad na górze Efron i skręca do Baala, to jest Kiriat-Jearim.

(10) Od Baala zawraca granica na zachód ku górze Seir i ciągnie się w kierunku grzbietu górskiego Jearim po stronie północnej - to jest Kesalon schodzi do Bet-Szemesz i dociera do Timny.

(11) Następnie granica ta ciągnie się północnym zboczem góry Ekron, skręca do Szichron, dochodzi do góry Baala, wychodzi na Jabneel i kończy się na brzegu morza.

(12) Od zachodu zaś granicą jest Morze Wielkie i jego wybrzeże. Okolona tą granicą ziemia należy do synów Judy według ich rodów.

(13) Kalebowi zaś, synowi Jefunnego, nadał dział wśród synów Judy według nakazu Pana, danego Jozuemu, mianowicie Miasto Arby, ojca Anakitów, to jest Hebron.

(14) A Kaleb wypędził stamtąd trzech synów Anaka: Szeszaja, Achimana i Talmaja, Anakitów.

(15) Stamtąd ruszył przeciwko mieszkańcom Debiru. A Debir nazywało się dawniej Kiriat-Sefer.

(16) I rzekł Kaleb: Temu, kto zdobędzie Kiriat-Sefer i zajmie je, dam Achsę, moją córkę za żonę.

(17) Zajął je Otniel, syn Kenaza, brat Kaleba; dał mu więc Achsę, swoją córkę, za żonę.

(18) Gdy do niego przybyła, nakłoniła go, aby zażądał od jej ojca pola. Zsiadła potem z osła, a wtedy Kaleb rzekł do niej: Czego chcesz?

(19) Ona odpowiedziała: Daj mi wiano! Skoro mnie wydałeś do suchej ziemi południowej, daj mi też źródła wód. Dał jej tedy górne i dolne źródła.

(20) To jest dziedzictwo plemienia synów Judy według ich rodów.

(21) Miejscowościami granicznymi plemienia synów Judy od strony Edomu na południu były: Kabseel, Eder, Jagur,

(22) Kina, Dimona, Adada,

(23) Kedesz, Chasor, Itnan,

(24) Zif, Telem, Bealot,

(25) Chasor-Chadatta, Keriot-Chesron, to jest Chasor,

(26) Amam, Szema, Molada,

(27) Chasar-Gadda, Cheszmon, Bet-Pelet,

(28) Chasar-Szual, Beer-Szeba i jej przyległe osady,

(29) Baala, Ijjim, Esem,

(30) Eltolad, Kesil, Chorma,

(31) Siklag, Madmana, Sansanna,

(32) Lebaot, Szilchim, Ain-Rimmon; razem dwadzieścia dziewięć miast z ich osiedlami.

(33) Na nizinie: Esztaol, Sorea, Aszna,

(34) Zanoach, En-Gannim, Tappuach, Enam.

(35) Jarmut, Adullam, Socho, Azeka,

(36) Szaaraim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, miast czternaście z ich osiedlami.

(37) Senan, Chadasza, Migdal-Gad,

(38) Dilean, Mispe, Jokteel,

(39) Lachisz, Boskat, Eglon,

(40) Kabbon, Lachmas, Kitlisz,

(41) Gederot, Bet-Dagon, Naama, Makkeda, miast szesnaście z ich osiedlami.

(42) Libna, Eter, Aszan,

(43) Jiptach, Aszna, Nesib,

(44) Keila, Achzib, Maresza; miast dziewięć z ich osiedlami.

(45) Ekron z jego przyległymi osadami i osiedlami.

(46) Od Ekronu aż do morza wszystko, co leży w bok Aszdodu oraz ich osiedla.

(47) Aszdod, jego osady i osiedla; Gaza, jej osady i osiedla aż po Potok egipski i Morze Wielkie z wybrzeżem.

(48) A w górach: Szamir, Jattir, Socho,

(49) Danna, Kiriat-Sanna, to jest Debir,

(50) Anab, Esztemo, Anim,

(51) Goszen, Cholon, Gilo; miast jedenaście z ich osiedlami.

(52) Arab, Duma, Eszean,

(53) Janum, Bet-Tappuach, Afeka,

(54) Chumta, Kiriat-Arba, to jest Hebron, Sior, miast dziesięć z ich osiedlami.

(55) Maon, Karmel, Zif, Jutta,

(56) Jizreel, Jokdeam, Zanoach,

(57) Kain, Gibea i Timna; miast dziesięć z ich osiedlami.

(58) Chalchul, Bet-Sur, Gedor,

(59) Maarat, Bet-Anot, Eltekon; miast sześć z ich osiedlami.

(60) Kiriat-Baal, to jest Kiriat-Jearim i Rabba; dwa miasta z ich osiedlami.

(61) Na pustyni: Bet-Araba, Middin i Sechacha,

(62) Nibszan, Ir-Hammelach i En-Gedi; miast sześć z ich osiedlami.

(63) Lecz Jebuzejczyków, mieszkających w Jeruzalemie, nie mogli synowie Judy wypędzić i Jebuzejczycy mieszkają z synami Judy w Jeruzalemie do dnia dzisiejszego.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna