Księga Nehemiasza

|1|2|3|4|5|6|7 8|9|10| 11|12|13

(1) W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, Lewici i kapłani.

(2) Na opieczętowanym piśmie są podpisani: namiestnik Nehemiasz, syn Chakaliasza i Sedekiasz,

(3) Serajasz, Azariasz, Jeremiasz,

(4) Paszchur, Amariasz, Malkiasz,

(5) Chattusz, Szebeniasz, Malluk,

(6) Charim, Meremot, Obadiasz,

(7) Daniel, Ginneton, Baruch,

(8) Meszullam, Abiasz, Mijjamin,

(9) Maazjasz, Bilgaj, Szemajasz; to są kapłani.

(10) A Lewici to: Jeszua, syn Azaniasza, Binnuj, z synów Chenadada, Kadmiel,

(11) I bracia ich: Szebaniasz, Hodiasz, Kelita, Pelajasz, Chanam,

(12) Micha, Rechob, Chaszabiasz,

(13) Zakkur, Szerebiasz, Szebaniasz,

(14) Hodiasz, Bani, Beninu.

(15) A naczelnicy ludu to: Pareosz, Pachat-Moab, Elam, Zattu, Bani,

(16) Bunni, Azgad, Bebaj,

(17) Adoniasz, Bigwaj, Adin,

(18) Ater, Hiskiasz, Azzur,

(19) Hodiasz, Chaszum, Besaj,

(20) Charif, Anatot, Nebaj,

(21) Magpiasz, Meszullam, Chezir,

(22) Meszezabel, Sadok, Jaddua,

(23) Pelatiasz, Chanan, Anajasz,

(24) Hoszea, Chananiasz, Chaszszub,

(25) Hallochesz, Pilcha, Szobek,

(26) Rechum, Chaszabna, Maazejasz,

(27) Achiasz, Chanan, Anan,

(28) Malluk, Charam, Baana.

(29) A reszta ludu, kapłani, Lewici, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni oraz wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do Zakonu Bożego, ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie,

(30) Przyłączają się do swoich braci, do swoich dostojników, pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według Zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, jego prawa i przepisy,

(31) Że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż za pogan tej ziemi ani córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów.

(32) A jeśli poganie tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary, i różnorodne zboże w dzień sabatu, nie będziemy go od nich kupować w sabat lub w dzień święta; zrzekniemy się także plonów w każdym siódmym roku oraz długu od każdego dłużnika.

(33) Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że rocznie będziemy dawać jedną trzecią sykla na służbę Bożą w domu Bożym;

(34) Na chleby pokładne, na stałe ofiary z pokarmów, na stałe ofiary całopalne, na ofiary sabatowe, ofiary w dni nowiu i w święta uroczyste, i na święta ucztowania, na ofiary przebłagalne za Izraela i na wszelkie roboty w świątyni naszego Boga.

(35) Następnie rozstrzygnęliśmy losem, my, kapłani, Lewici i lud, sprawę dostawy drewna: ma się je sprowadzać do domu naszego Boga rok w rok według naszych rodów w określonych terminach, aby utrzymać ogień na ołtarzu Pana, Boga naszego, zgodnie z przepisem zakonu.

(36) Ma się też sprowadzać do świątyni Pana rok w rok pierwociny naszej ziemi i pierwociny owocu każdego drzewa,

(37) I pierworodnych z naszych synów oraz pierworodne z naszego bydła, zgodnie z przepisem Zakonu: pierworodne z naszej rogacizny i z naszych owiec będziemy sprowadzać do domu naszego Boga dla kapłanów pełniących służbę w domu naszego Boga.

(38) Także najprzedniejsze nasze ciasta i nasze dostawy, najprzedniejszy owoc każdego drzewa i moszcz, i oliwę będziemy sprowadzać dla kapłanów do składnic domu naszego Boga, a dziesięcinę z plonów naszej ziemi dla Lewitów, a są to Lewici, którzy ściągają dziesięcinę we wszystkich miejscowościach, gdzie uprawiamy pola.

(39) A podczas ściągania dziesięciny przez Lewitów kapłan z rodu Aaronowego będzie z Lewitami. Dziesięcinę z tej dziesięciny sprowadzą Lewici do domu naszego Boga, do składnic skarbca domu Bożego.

(40) Gdyż do tych składnic synowie izraelscy i Lewici mają sprowadzać swoje dostawy ze zboża, z moszczu i oliwy. Tam też znajdują się przybory świątynne i pełniący służbę kapłani, odźwierni i śpiewacy. Nie zaniedbamy domu naszego Boga!

Poprzedni rozdział

Góra

Następny rozdział

 Strona główna