2 list do Tymoteusza

|1|2|3|4|

(1) Zaklinam cię tedy przed Bogiem i Chrystusem Jezusem, który będzie sądził żywych i umarłych, na objawienie i Królestwo jego;

(2) Głoś Słowo, bądź w pogotowiu w każdy czas, dogodny czy niedogodny, karć, grom, napominaj z wszelką cierpliwością i pouczaniem.

(3) Albowiem przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żądni tego, co ucho łechce,

(4) I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom;

(5) Ale ty bądź czujny we wszystkim, cierp, wykonuj pracę ewangelisty, pełnij rzetelnie służbę swoją.

(6) Albowiem już niebawem będę złożony w ofierze, a czas rozstania mego z życiem nadszedł.

(7) Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem;

(8) A teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu da Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, lecz i wszystkim, którzy umiłowali przyjście jego.

(9) Staraj się przyjść do mnie rychło;

(10) Albowiem Demas mnie opuścił, umiłowawszy świat doczesny, i odszedł do Tesaloniki, Krescent do Galacji, Tytus do Dalmacji;

(11) Tylko Łukasz jest ze mną. Weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania.

(12) A Tychikusa posłałem do Efezu.

(13) Płaszcz, który zostawiłem w Troadzie u Karposa, przynieś, gdy przyjdziesz, i księgi, zwłaszcza pergaminy.

(14) Aleksander, kotlarz, wyrządził mi wiele złego; odda mu Pan według uczynków jego;

(15) Jego i ty się strzeż; albowiem bardzo się sprzeciwił słowom naszym.

(16) W pierwszej obronie mojej nikogo przy mnie nie było, wszyscy mnie opuścili: niech im to nie będzie policzone;

(17) Ale Pan stał przy mnie i dodał mi sił, aby przeze mnie dopełnione było zwiastowanie ewangelii, i aby je słyszeli wszyscy poganie; i zostałem wyrwany z paszczy lwiej.

(18) Wyrwie mnie Pan ze wszystkiego złego i zachowa dla Królestwa swego niebiańskiego; jemu niech będzie chwała na wieki wieków. Niech się stanie.

(19) Pozdrów Pryskę i Akwilę oraz dom Onezyfora.

(20) Erast pozostał w Koryncie, a chorego Trofima zostawiłem w Milecie.

(21) Staraj się przyjść przed zimą. Pozdrawiają cię Eubulos i Pudens, i Linus, i Klaudia, i wszyscy bracia.

(22) Pan niech będzie z duchem twoim. Łaska niech będzie z wami. Niech się stanie.

Poprzedni rozdział

Góra

 

 Strona główna