Biblia Mesjańska

Przedmowa

Ostatnie uaktualnienie: 30 Września 2017

Biblia Mesjańska (BM) jest pierwszą Biblią w języku polskim, która posiada prawidłowo przetłumaczone na polski niemal wszystkie kontrowersyjne wersety skażonych tekstów masoreckich tzw. Kodeksu Leningradzkiego z roku 1008. Zmian dokonano na podstawie 1300 lat starszej Septuaginty LXX. Takiej pracy w języku polskim jeszcze nie było.

Tekst polski BM opiera się na Biblii Warszawskiej Brytyjskiego i Zagranicznego Towarzystwa Biblijnego (1975). Aby zneutralizować celowe zmiany  dokonane przez masoretów niniejsza praca odtwarza oryginalne znaczenia kwestionowanych tekstów według angielskiej wersji Brentona Septuaginty LXX, uważanej za najwierniejsze tłumaczenie z Septuaginty LXXX. Septuaginta LXX była właśnie używana osobiście przez Isusa Chrystusa oraz pisarzy Nowego Testamentu, którzy także spisali wszystko w języku greckim - tzw. Chrześcijańskie Pisma Greckie.

Chrześcijańskie Pisma Greckie są kontynuacją Starego Testamentu greckiej Septuaginty LXX, Wszelkie wersety ST w Nowym Testamencie są bezspornie identyczne, a różnią się diametralnie od Kodeksu Leningradzkiego.

Septuaginta jest greckim przekładem Starego Testamentu, dokonanym na przestrzeni III i II wieków przed nasza erą. Oryginałem, z którego powstała Septuaginta (LXX), był nie zachowany manuskrypt o kodowej nazwie H70, w języku staro hebrajskim, nazywany także językiem paleo hebrajskim, który wraz z pismem paleo hebrajskim stanowi język i pismo oryginalne Starego Testamentu.

Historia języka Biblii w linku - Historia języka Biblii.

Septuaginta była w powszechnym użytku pośród apostołów i Isusa oraz wśród ówczesnych teologów i nauczycieli Tory. Po zburzeniu Jerozolimy w 70 r. n.e. stała się ona celem ataków i wrogości powstającego Judaizmu rabinicznego, ponieważ wskazywała dobitnie na fakt, że Isus z Nazaretu - zabity kilkadziesiąt lat wcześniej był prawdziwym Pomazańcem, Mesjaszem (Christos gr. mesjasz, pomazaniec).

Dlatego Judaizm rabiniczny  odrzucając LXX tak zniekształcał teksty biblijne ST, aby zalegalizować swoje istnienie i dostosować ST do ideologii rabiniczno-talmudycznej oraz współczesnej ideologii syjonistycznej. Proces ten trwał około 800 lat i w  końcu zaowocował powstaniem ostatecznej wersji, znanej dzisiaj jako Kodeks Leningradzki, a potocznie znanej nam jako tzw. "judaistyczne teksty masoreckie Starego Testamentu".

Okładka Kodeksu Leningradzkiego

Jest więc bezsporne, że za życia Isusa Chrystusa jedynym źródłem ST była właśnie cytowana przez Niego Septuaginta LXX, która stała się podstawą do późniejszych edycji masoretów. W ten sposób powstała poważnie zniekształcona Biblia Hebraica - Kittel (1951) czyli teksty masoreckie Kodeksu Leningradzkiego.

Wbrew utartym opiniom językiem powszechnym w tamtym czasie w Izraelu była greka koine (70% napisów nagrobkowych tym języku, 12% po łacinie, 18% przypada na aramejski). Nie zapominajmy, ze Judea w tym okresie była w niewoli rzymskiej! Dlatego pierwszym antidotum systemu rabinicznego przeciwko LXX, były celowo spreparowane przekłady greckie, takie jak: przekład Akwili, Symacha, Teodocjona.

Te przekłady istniały w Izraelu nawet 200 lat później i stały się częścią słynnej Heksapli Orygenesa.

Nie tylko Judaizm okazał się wrogi w stosunku do LXX, ale także niektórzy tzw. ojcowie kościoła pałali do niej nienawiścią. Owa nienawiść kleru do LXX trwa do dnia dzisiejszego. Uwiarygodniona przez Isusa i jego apostołów, LXX została odrzucona na początku V wieku n.e. (406 rok n.e.) i zastąpiona łacińską Wulgatą, której Stary Testament został przetłumaczony z nie zachowanych do dzisiaj tekstów Judaizmu. 

W ten sposób wielowiekowym wysiłkiem Kościoła jedynie Kodeks Leningradzki jest podstawą tłumaczeń Starego Testamentu na większość języków narodowych - z polskim włącznie.

Praca nad BM ta  jest pracą kontynuowaną, mająca na celu całkowicie odrestaurowanie oryginalnego tekstu Septuaginty w języku polskim. W miarę napływu dalszych przetłumaczonych i skorygowanych wersetów z LXX niniejszy tekst jest nadal uzupełniany.

Niniejsze tłumaczenie jest tłumaczeniem amatorskim z języka angielskiego (tłumaczenie LXX na język angielski - Brenton 1851) i częściowo z języka greckiego koine, dlatego bardzo cenne będą uwagi językoznawców co do niniejszego tekstu.

Dalsze uaktualnienia będą tutaj publikowane oraz linkowane. w tej sekcji.

Linki do ksiąg w Biblii Mesjańskiej, które są zaznaczone na szaro wskazują na umieszczenie w Nowym Testamencie ksiąg nieautoryzowanych przez apostołów Isusa. Szczególnie skażone są dwie ewangelie Łukasza i Marka i oraz zupełnie sprzeczne z resztą Biblii  listy faryzeusza Pawła. Łukasz i Marek to jedynie uczniowie Pawła, a nie naoczni świadkowie Mesjasza, pomimo przebywania w tym samym miejscu i czasie, w jakim żył nauczał Isus Pomazaniec.

Nie mogą więc stanowić wiarygodnych a zwłaszcza natchnionych świadków Isusa Chrystusa, który ich ani Pawła nigdy nie wybrał do grona apostołów.

Lista tekstów Pawła sprzecznych z tekstami Boga oraz Syna Bożego - link - Bluźniercze wersety.

Wersety Starego Testamentu, zaznaczone w tekście biblijnym także na szaro i kursywą zostały dopisane około 1000 lat później przez system rabiniczno-talmudyczny Judaizmu. Są to właśnie teksty masoreckie.

Uaktualnienie. 6 Kwietnia 2013.

Zmieniono wszystkie wersety zawierające  słowo - niebieskie (Ojciec niebieski) na - Ojciec,

który jest w niebie.

Mat 6:9 οὕτως οὗν προσεύχεσθε ὑμεῖς· πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω

Przetłumaczono - Ojcze nasz, który jesteś w niebie. I to jest prawidłowe tłumaczenie tego słowa oraz różnych jego odmian. Wiele religii uczy, że Bóg jest w naszych sercach. Jest to nieprawdą, ponieważ wiele wersetów mówi właśnie dosadnie, że Bóg jest w niebie i jest to powtarzane wielokrotnie. Czyli nie powinno być - ptaki niebieskie, ale ptaki na niebie czy też latające na niebie.  Nie aniołowie niebiescy ale aniołowie z nieba lub niebiańscy.

Zmieniono także część wersetów NT, według Nowej Biblii Gdańskiej - tłumaczonej z dokładniejszego - Textus Receptus - na ich oryginalne znaczenie.

 

Uaktualnienie. 26 Czerwca 2017.

Najnowsza wersja Biblii Mesjańskiej, 1.4, pomiędzy wieloma korektami zawiera także księgę Henocha oraz poważnie skorygowaną księgę II Ezdrasza (także znaną jako IV Ezdrasza) przetłumaczoną częściowo także z języka angielskiego. Księga ta jest dostępna w kilku przekładach Biblii w języku angielskim a także jest ona dostępna w przekładzie księdza jezuity Jakuba Wujka z roku 1599. Księga ta jest poważnie zniekształcona oraz pisana w staro-polskim języku, niezwykle trudnym do zrozumienia.

Tłumacząc II Ezdrasza doszedłem do wniosku, że jest to najbardziej obfita w proroctwa, wyjaśnienia celu życia oraz wyjaśnienia planów Boga odnośnie odnowienia Królestwa Bożego  oraz wielu szczegółów na temat Sądu Ostatecznego. Księga ta również wyjaśnia sposób widzenia Boga rodzaju ludzkiego oraz Boży program selekcji najwartościowszych sług Boga do życia w niebie w nieśmiertelności.

Księga Objawienia podaje więcej proroctw, ale w formie wizji i symboli. II Ezdrasza przedstawia wiele proroctw oraz Bożego sposobu widzenia ludzkości oraz Narodu Wybranego, co jest wspaniałym uzupełnieniem Objawienia i innych proroctw.

Wielu badaczy Biblii doskonale wie, że księga Objawienia była gwałtownie zwalczana przez wrogów Boga oraz Jego Prawa. Księgą Ezdrasza posiada prosty, logiczny i majestatyczny język Boga, ławo rozumiany przez przeciętnego człowieka i ujawniający nam wiele znanych i nieznanych do dzisiaj proroctw. Księga ta także wyjaśnia drogę wędrówki 10-ciu pokoleń Izraelitów do Europy oraz pomoc Boga w owej wędrówce.

Ezdrasz, zwany także Salatielem, został wzięty do nieba, podobnie jak Henoch i Eliasz. On także rozmawiał on z Bogiem identycznie, jak rozmawiał Bóg z Mojżeszem w gorejącym krzaku. Jest to absolutnie jedna z najważniejszych ksiąg biblijnych, która z powodu niezwykłej ważności jej treści, zwłaszcza informacji dotyczących Narodu Wybranego została usunięta z niemal wszystkich polskich przekładów Biblii.

Chrześcijanie dobrze znający Biblię natychmiast rozpoznają, że nie jest to dzieło jakiegokolwiek człowieka ale jest to czyste Słowo Boga, którego najstarsze ślady prowadzą nas co najmniej do 2 wieku n.e.

II Ezdrasza absolutnie niczego nie zmienia, ale dodaje dużą ilość szczegółów do wielu już znanych proroctw.

Uaktualnienie 30 Września 2017

Ewangelia Mateusza została w kilku miejscach uaktualniona z powodu nie precyzyjnego tłumaczenia tytułu Isusa, czyli Chrystusa. Jak jest już wyjaśnione wcześniej, słowo Chrystus to nie imię ale tytuł i znaczy - Pomazaniec lub Mesjasz. Zdecydowana większość czytelników owej różnicy nie dostrzega i wersety z Ewangelii Mateusza mówiące o Chrystusie zmienią całkowicie swój sens, przy zmianie właściwego znaczenia słowa christos gr. mesjasz, pomazaniec.

Słowo christos w ST nie występuje ale występuje prawidłowe tłumaczenie z christos; mesjasz lub pomazaniec.

Porównajmy:

Mateusza 2: (4) I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić?

Mateusza 2: (4) I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Mesjasz narodzić?

Piłat nie znał: christos jako imię, ale mówiąc po grecku zapytał o Mesjasza lub Pomazańca, ponieważ Biblia używa tego słowa nie jako imię, ale jako tytuł.

W takim przypadku właściwe tłumaczenie zmienia w wielkim stopniu znaczenie wypowiedzi Piłata, czy też wypowiedzi samego Isusa. Mat 16, Mat 23, Mat 24 i Mat 26, Objawienie 12:10, Objawienie 11:15 oraz proroctwo Daniela 9.

Zwłaszcza jest to szczególnie ważne w połączeniu z judaistycznymi naukami o proroczym pojawieniu się na ziemi żydowskiego Mesjasza, który jest zapowiadany zupełnie inaczej w porównaniu z proroctwami biblijnymi. Sprawdź więcej szczegółów - Chrystus to nie imię - to tytuł!


Powrót do Biblii Mesjańskiej

Powrót do strony wstępnej

Załaduj Biblię Mesjańską na swój komputer, jako 7z plik !

Załaduj Biblię Mesjańską na swój komputer, jako plik samo rozpakowujący się (SFX) !

 

Napisano: 30 Marca 2013.

Ostatnie uaktualnienie: 30 Września 2017