Księga Powtórzonego Prawa

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10| |11|12|13|14|15|16|17|18|19|20| |21|22|23|24|25|26|27|28|29|30| |31|32|33|34|

(1) Mojżesz wraz ze starszymi Izraela nakazał ludowi: Przestrzegaj każdego przykazania, które ja wam dziś nadaję.

(2) W tym dniu, kiedy przeprawicie się przez Jordan do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, ustawisz sobie wielkie kamienie i pobielisz je wapnem,

(3) I wypiszesz na nich wszystkie słowa tego zakonu, gdy się przeprawisz, aby wejść do ziemi, którą daje ci Pan, Bóg twój, ziemi opływającej w mleko i miód, jak ci obiecał Pan, Bóg twoich ojców.

(4) Gdy tedy przeprawicie się przez Jordan, ustawicie te kamienie, o których wam dziś rozkazuję, na górze Ebal, i pobielisz je wapnem.

(5) Zbudujesz tam ołtarz Panu, Bogu twemu, ołtarz z kamieni. Nie podniesiesz na nie narzędzia z żelaza.

(6) Z kamieni nie ciosanych zbudujesz ołtarz Panu, Bogu twemu, i złożysz na nim ofiary całopalne Panu, Bogu swemu,

(7) Złożysz też ofiary pojednania i będziesz tam jadł, i weselił się przed Panem, Bogiem twoim.

(8) Wypiszesz na tych kamieniach wszystkie słowa tego zakonu jasno i wyraźnie.

(9) Przemówił tedy Mojżesz i kapłani lewici do całego Izraela tymi słowy: Zamilknij i słuchaj, Izraelu! W dniu dzisiejszym stałeś się ludem Pana, Boga twego.

(10) Przeto słuchaj głosu Pana, Boga twego, i spełniaj jego przykazania i ustawy, które ja ci dziś nadaję.

(11) W tym dniu dał Mojżesz ludowi taki rozkaz:

(12) Gdy przekroczycie Jordan, to na górze Garizim staną, ażeby błogosławić ludowi: Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Józef i Beniamin.

(13) Na górze Ebal zaś staną, ażeby przeklinać: Ruben, Gad, Aser, Zebulon, Dan i Naftali.

(14) I odezwą się Lewici, i będą mówić głosem donośnym do wszystkich mężów izraelskich tak:

(15) Przeklęty mąż, który zrobi podobiznę rzeźbioną lub laną, obrzydliwość dla Pana, dzieło rąk rzemieślnika, i ustawi go w ukryciu. A cały lud odezwie się i powie: niech się stanie.

(16) Przeklęty, kto zlekceważy swego ojca i matkę. A cały lud powie: niech się stanie.

(17) Przeklęty, kto przesuwa granicę swego bliźniego. A cały lud powie: niech się stanie.

(18) Przeklęty, kto na drodze wprowadza w błąd ślepego. A cały lud powie: niech się stanie.

(19) Przeklęty, kto narusza prawo obcego przybysza, sieroty i wdowy. A cały lud powie: niech się stanie.

(20) Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z żoną swego ojca, gdyż odsłonił połę płaszcza swego ojca. A cały lud powie: niech się stanie.

(21) Przeklęty, kto łączy się cieleśnie z jakimkolwiek zwierzęciem. A cały lud powie: niech się stanie.

(22) Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją siostrą, córką swego ojca lub matki. A cały lud powie: niech się stanie.

(23) Przeklęty, kto łączy się cieleśnie ze swoją teściową. A cały lud powie: niech się stanie.

(24) Przeklęty, kto skrycie zabija swego bliźniego. A cały lud powie: niech się stanie.

(25) Przeklęty, kto daje się przekupić, aby zabić człowieka i przelać krew niewinną. A cały lud powie: niech się stanie.

(26) Przeklęty, kto nie dochowa słów tego zakonu, aby je spełnić. A cały lud powie: niech się stanie.

Poprzedni rozdział

Początek

Następny rozdział

 Strona główna