Księga Ezdrasza

|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10

(1) A to są mieszkańcy okręgu Judei, dawni jeńcy, których uprowadził do Babilonii Nebukadnesar, król babiloński. Powrócili oni do Jeruzalemu i Judei, każdy do swojego miasta,

(2) A przybyli z Zerubabelem, Jeszuą, Nehemiaszem, Serajaszem, Reelajaszem, Mardochajaszem, Bilszanem, Misparem, Bigwajaszem, Rechumem i Baaną, w następującej liczbie mężów ludu izraelskiego:

(3) Z synów Pareosza dwa tysiące stu siedemdziesięciu dwóch;

(4) Z synów Szefatiasza trzystu siedemdziesięciu dwóch;

(5) Z synów Aracha siedmiuset siedemdziesięciu pięciu;

(6) Z synów Pachat-Moaba, mianowicie synów Jeszuy i Joaba, dwa tysiące ośmiuset dwunastu;

(7) Z synów Elama tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;

(8) Z synów Zattua dziewięciuset czterdziestu pięciu;

(9) Z synów Zakkaja siedmiuset sześćdziesięciu;

(10) Z synów Baniego sześciuset czterdziestu dwóch;

(11) Z synów Bebaja sześciuset dwudziestu trzech;

(12) Z synów Azgada tysiąc dwustu dwudziestu dwóch;

(13) Z synów Adonikama sześciuset sześćdziesięciu sześciu;

(14) Z synów Bigwaja dwa tysiące pięćdziesięciu sześciu;

(15) Z synów Adina czterystu pięćdziesięciu czterech;

(16) Z synów Atera z rodziny Hiskiasza dziewięćdziesięciu ośmiu;

(17) Z synów Besaja trzystu dwudziestu trzech;

(18) Z synów Charifa stu dwunastu;

(19) Z synów Chaszuma dwustu dwudziestu trzech;

(20) Z synów Gibbara dziewięćdziesięciu pięciu;

(21) Z Betlejemu stu dwudziestu trzech;

(22) Mężów z Netofy pięćdziesięciu sześciu;

(23) Mężów z Anatot stu dwudziestu ośmiu;

(24) Z synów Azmaweta czterdziestu dwóch;

(25) Mężów z Kiriat-Jearim, z Kefiry i z Beerot siedmiuset czterdziestu trzech;

(26) Mężów z Ramy i Geby sześciuset dwudziestu jeden;

(27) Mężów z Michmas stu dwudziestu dwóch;

(28) Mężów z Betelu i z Ai dwustu dwudziestu trzech;

(29) Z synów Nebo pięćdziesięciu dwóch;

(30) Z synów Magbisza stu pięćdziesięciu sześciu;

(31) Z synów Elama, tego drugiego, tysiąc dwustu pięćdziesięciu czterech;

(32) Z synów Charima trzystu dwudziestu;

(33) Z synów Loda, Chadida i Onoi siedmiuset dwudziestu pięciu;

(34) Mężów z Jerycha trzystu czterdziestu pięciu;

(35) Z synów Senai trzy tysiące sześciuset trzydziestu;

(36) Kapłanów z synów Jedajasza, synów Jeszuy dziewięciuset siedemdziesięciu trzech;

(37) Z synów Immera tysiąc pięćdziesięciu dwóch;

(38) Z synów Paszchura tysiąc dwustu czterdziestu siedmiu;

(39) Z synów Charima tysiąc siedemnastu.

(40) Lewitów z synów Jeszuy, a z rodzin Kadmiela, Binnuja i Hodawiasza siedemdziesięciu czterech;

(41) Śpiewaków z rodu Asafa stu dwudziestu ośmiu.

(42) Odźwiernych: z rodu Szalluma, Atera, Talmona, Akkuba, Chatity, Szobajasza, wszystkich stu trzydziestu dziewięciu.

(43) Sług świątynnych z synów Sichy, z synów Chasufy, z synów Tabbaota,

(44) Z synów Kerosa, z synów Siahy, z synów Padona,

(45) Z synów Lebany, z synów Chagaby, z synów Akkuba,

(46) Z synów Chagaba, z synów Szalmajasza, z synów Chanana,

(47) Z synów Giddela, z synów Gachara, z synów Reajasza,

(48) Z synów Resina, z synów Nekody, z synów Gazzama,

(49) Z synów Uzzy, z synów Paseacha, z synów Besaja,

(50) Z synów Asny, z synów Meunijczyków, z synów Nefisyjczyków,

(51) Z synów Bakbuka, z synów Chakufy, z synów Charchura,

(52) Z synów Basluta, z synów Mechidy, z synów Charszy,

(53) Z synów Barkosa, z synów Sisery, z synów Temacha,

(54) Z synów Nesjacha, z synów Chatify;

(55) Dalej: potomkowie niewolników Salomona, z synów Sotaja, z synów Hassofereta, z synów Perudy,

(56) Z synów Jaali, z synów Darkona, z synów Giddela,

(57) Z synów Szefatiasza, z synów Chattila, z synów Pokereta-Hassebaima, z synów Amiego,

(58) Wszystkich sług świątynnych i potomków niewolników Salomona było trzystu dziewięćdziesięciu dwóch.

(59) A to są dawni jeńcy z Tel-Melach, z Tel-Charsza, z Kerub, z Addan i z Immer, którzy nie mogli podać swojego rodowodu i pochodzenia i dowieść, że się wywodzą z Izraela:

(60) Z synów Delajasza, z synów Tobiasza i z synów Nekody sześciuset pięćdziesięciu dwóch mężów.

(61) Również należący do rodów kapłańskich synowie Chobajjasza, synowie Hakkosa i synowie Barzillaja, który pojął za żonę jedną z córek Barzillaja z Gilead i nazwał się jego imieniem,

(62) Ci poszukiwali, czy są ujęci w spisie rodowodów, lecz tam się nie znaleźli, zostali więc jako nieczyści usunięci od sprawowania kapłaństwa.

(63) A namiestnik zakazał im jadać z pokarmów poświęconych, aż się pojawi kapłan przeznaczony do rzucania losów.

(64) Całe to zgromadzenie liczyło razem czterdzieści dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt osób,

(65) Nie licząc ich niewolników i niewolnic; tych było siedem tysięcy trzysta trzydzieści siedem. Mieli oni także dwieście śpiewaków i śpiewaczek.

(66) Ich koni było siedemset trzydzieści sześć, mułów dwieście czterdzieści pięć.

(67) Wielbłądów czterysta trzydzieści pięć, osłów sześć tysięcy siedemset dwadzieścia.

(68) A niektórzy z naczelników rodów, doszedłszy do domu Pańskiego w Jeruzalemie, złożyli dla domu Bożego dobrowolne dary, aby można go było postawić na dawnym jego miejscu.

(69) Według swojej możności dali na fundusz odbudowy sześćdziesiąt jeden tysięcy drachm w złocie, pięć tysięcy min w srebrze i sto szat kapłańskich.

(70) Kapłani, Lewici i część ludu zamieszkali w Jeruzalemie, śpiewacy zaś, odźwierni i słudzy świątyni w swoich miastach; również wszyscy pozostali Izraelici w swoich miastach.

Poprzedni  rozdział

Początek

Następny  rozdział

 Strona główna